วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลงานทางวิชาการ

ชื่อรายงาน การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2