วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551

ครูดุษณี มณีบู่

ชื่อเรื่อง การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดหลักภาษาพาสนุก
ผู้ศึกษา นางดุษณี มณีบู่
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเบญจ ปีที่พิมพ์ 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดหลักภาษาพาสนุก มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษปีที่ 2 ชุดหลักภาษาพาสนุก (2) เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดหลักภาษาพาสนุก ตามเกณฑ์ 80/80 และ (3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดหลักภาษาพาสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 16 คน โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ (1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดหลักภาษาพาสนุก จำนวน 10 ชุด (2) แบบฝึกทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดหลักภาษาพาสนุก จำนวน 10 ชุด (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชุดหลักภาษาพาสนุก เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (4) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดหลักภาษาพาสนุก จำนวน 40 แผน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดหลักภาษาพาสนุก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.26/83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
สรุปได้ว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านที่สร้างขึ้น ครูที่สอนภาษาไทยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการสอนได้ และเป็นแนวทางในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในเรื่องอื่น ๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ