วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลงานทางวิชาการ

ชื่อรายงาน การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
ห้วยเหล็กไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2
ชื่อผู้รายงาน นางแววตา ดอบุตร
ปีการศึกษา 2553


บทคัดย่อ

การรายงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาดัชนีประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์ที่กำหนด เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 2

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 23 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาในครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเที่ยงระหว่าง 0.80ถึง 1.00 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเที่ยงตรงระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มีความยากระหว่าง 0.27 ถึง 0.80 อำนาจจำแนกระหว่าง 0.22 ถึง 0.88

และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 และแบบสอบถามความพึงพอใจ มีความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความเที่ยงตรง ความยาก อำนาจจำแนก ความเชื่อมั่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที

ผลการพัฒนาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีค่าเท่ากับ 83.63/85.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีค่าเท่ากับ 0.7890 แสดงว่านักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 78.90

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิคิที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

แวว

เอกเก่เกเรนกเก