วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ครูปรียะ สุพรมจักร์

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า : นายปรียะ สุพรมจักร์
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : พฤษภาคม 2550 – ตุลาคม 2550

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้า เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1) เพื่อสร้างพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนตาม
ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา มีจำนวน 40 ข้อ 3) แบบสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวน 17 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และ การทดสอบค่าที t-test Dependent Sample
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.54/82.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนตามชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นหลังเรียนตามชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง
การเสริมสร้างสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก